Extirpació de vasos sanguinis: finalitat, principi de funcionament del làser, algorisme del procediment, avantatges, inconvenients i possibles complicacions